Miło nam poinformować, że przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania jest siedem egzemplarzy książki „Spakowani. 33 checklisty”. Konkurs odbywa się  na portalu Instagram i potrwa do północy w środę, 21 sierpnia 2019 roku.

Kochasz podróżować, ale pakowanie jest tym, co skutecznie odbiera przyjemność z wyjazdu? W czasach, kiedy tak naprawdę jedyną rzeczą, którą musisz zabrać w podróż, jest karta kredytowa, wydaje się, że przygotowania nie powinny być problemem. Jednak dla wielu z nas wciąż są. Koniec z tym!

Dowiedz się:

• Jak zrobić przydatną checklistę?

• Kiedy najlepiej się pakować – tydzień czy dzień przed?

• Co zapakować do bagażu głównego, a co do podręcznego?

W książce znajdziesz porady dotyczące zarówno surwiwalowych wypraw kajakowych i górskich, podczas których wraz z całą rodziną nocujesz pod gołym niebem, jak i wyjazdów służbowych czy noclegów w eleganckich hotelach. Zabierz ze sobą tylko tyle, ile potrzebujesz, i ciesz się przygodą!

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Spakuj się z nami na wakacje” jest SKIVAK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od 13 sierpnia 2019 roku do 21 sierpnia 2019 roku.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca konto na portalu Instagram.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest SKIVAK Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(pub. 4 maja 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) RODO oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz podmiotowi organizującemu Konkurs. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(pub. 4 maja 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która na Instagramie na swoim profilu opublikuje zdjęcie wakacyjnej walizki lub plecaka, gotowych na wyjazd oznaczone hasztagami #wpozdroz #pkpintercity #tysiacepowodow #spakowaninawakacje. Wygrywa 7 najciekawszych zdjęć.
2. Uczestnik Konkursu może wysłać jedno zgłoszenie. Każde przesłane zgłoszenie będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej.
3. Uczestnik definiowany będzie na podstawie danych osobowych oraz danych adresowych.
IV. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie jest siedem książek „Spakowani. 33 checklisty”, autor: Joanna Winiarska, każda o wartości 39,9 zł.
2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 279,3‬ zł.
3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom Konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie Konkursu.
V. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową po zakończeniu konkursu, tj. 22 sierpnia 2019 roku, jednak nie później niż 6 września 2019 roku. Komisja konkursowa wyłoni 7 zwycięzców nagród.
2. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni w terminie 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia pod adres profilu na portalu Instagram, który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia.
3. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzców o wygraniu nagród, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
4. Za pomocą wiadomości na portalu Instagram potwierdzającej o wygranej, zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie danych osobowych oraz danych adresowych. Zwycięzca zostanie także poinformowany, że w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub e-mailem, na adres Organizatora czytelne dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym Konkursem oraz że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział II niniejszego Regulaminu.
5. Po otrzymaniu przez Organizatora dokumentów wskazanych w punkcie powyżej nagroda główna zostanie przekazana za pomocą Poczty Polskiej terminie do 30 września 2019 roku.
6. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
7. Dane zwycięzców będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy na stronie www.wpodroz.com przez cały czas trwania konkursu oraz w terminie 1 miesiąca po jego zakończeniu. Na liście publikowane będzie imię oraz nazwa miejscowości zamieszkania zwycięzcy.
VI. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa, dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru jako kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od ostatecznego dnia wydania nagród na adres biura: SKIVAK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, nazwę konta, z którego zostało wysłane zgłoszenie udziału w Konkursie oraz treść żądania.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: SKIVAK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań oraz na stronie www.wpodroz.com Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: wpodroz@skivak.pl.
IX. PRAWA AUTORSKIE
1. Przesłana praca konkursowa musi przedstawiać autorską pracę przesłaną przez uczestnika konkursu, w przypadku przesłania pracy konkursowej, co do której Organizator może mieć wątpliwości odnoście naruszenia praw autorskich, praca konkursowa zostanie automatycznie zdyskwalifikowana.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.1. powyżej, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do pracy konkursowej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z pracy konkursowej w zakresie, o którym mowa w ust. 9.2. powyżej.
4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 9.2. powyżej oraz majątkowych praw autorskich, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.
5. Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika konkursu, który przysłał zgłoszenie.