NA CZYM POLEGAJĄ ZMIANY?

Biała lista podatników to elektroniczny wykaz przedsiębiorców, prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Obejmuje on – oprócz nazwy przedsiębiorcy i adresu jego siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności – m.in. numery rachunków rozliczeniowych, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które zostały wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. Przedsiębiorcy, którzy ponoszą duże koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (równe wartości 15 tys. zł brutto lub większe), muszą od 1 stycznia 2020 roku zwracać szczególną uwagę na rachunki bankowe swoich kontrahentów. Zapłata za towar lub świadczoną usługę przelana na konto bankowe, które nie figuruje na białej liście, może mieć dla przedsiębiorcy poważne konsekwencje podatkowe – spowoduje brak możliwości zaliczenia tego zakupu do kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, za przelew na konto nieznajdujące się w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej poniesie odpowiedzialność również nabywający towary lub usługi. Przedsiębiorca, który przeleje należności na niewłaściwe konto bankowe, nie tylko nie pomniejszy swoich zobowiązań podatkowych wobec urzędu skarbowego, ale narazi się na roszczenia tej instytucji o zapłatę nieodprowadzonego przez jego partnera biznesowego podatku VAT od przeprowadzonej transakcji.

METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Współodpowiedzialności z nierzetelnym sprzedawcą lub usługodawcą można uniknąć, stosując metodę podzielnej płatności zwaną również split payment. Zastosowanie takiego mechanizmu polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kosztu podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, natomiast zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną wartością podatku, przy dokonywaniu płatności sumy należności wynikającej z faktury mogą zastosować powyższą metodę. W niektórych przypadkach podatnicy są zobowiązani do stosowania podzielnej metody płatności. Dotyczy to szczególnych kategorii towarów i usług, które do tej pory często wykorzystywane były w celu wyłudzenia podatku VAT. Na tej liście znajdziemy m.in. paliwa stałe, materiały budowlane czy sprzęt elektroniczny. Zatem kto musi zgłosić numer rachunku firmowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej? Obowiązek taki mają przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury VAT na kwoty równe wartości 15 tys. zł brutto lub większe. Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia konta firmowego, w ramach którego wydzielony został rachunek VAT, mogą z tego rachunku dokonywać płatności na rzecz urzędu skarbowego, płacąc podatek od towarów i usług, dochodowy, akcyzowy czy należności celne, a także na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Gdzie można sprawdzić, czy nasz kontrahent widnieje na białej liście podatników VAT? Wykaz przedsiębiorców jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy dany podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska podatnika, jego numerów NIP oraz REGON, a także statusu jako podatnika VAT, które to dane są udostępniane według stanu na dzień ich sprawdzenia.