MAŁYM DRUCZKIEM

OWU jest zwykle ujęte graficznie w sposób wymagający wytężenia wzroku, co często zniechęca ubezpieczających się do dokładnego zgłębienia jego treści. Należy jednak pamiętać, że brak wiedzy o zawartych w tym dokumencie postanowieniach może mieć poważne konsekwencje. Zapoznając się z OWU, zwróćmy zatem szczególną uwagę na:
1) rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot – czy jest to ubezpieczenie osobowe, polegające np. na wypłacie zadośćuczynienia za doznane obrażenia na skutek wypadku, czy też mamy do czynienia z ubezpieczeniem majątkowym, obejmującym ochroną np. bagaż podróżny lub zwrot kosztów leczenia;
2) prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia;
3) zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń;
4) sposób ustalania rozmiaru szkody i określenia sumy odszkodowania – przy ubezpieczeniach majątkowych;
5) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń;
6) ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia;
7) termin i sposób odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

BEZ NEGOCJACJI

Jedną z podstawowych cech OWU jest tzw. adhezyjny charakter, co oznacza, że nie ma możliwości indywidualnego ustalania z zakładem ubezpieczeń zawartych tam postanowień. W praktyce zawieranie umowy ubezpieczenia odbywa się więc bez możliwości negocjacji warunków. Jest to powszechnie przyjęte rozwiązanie w obrocie handlowym lub usługach świadczonych na dużą skalę.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO

Ubezpieczyciele bardzo często nakładają na ubezpieczonego obowiązek użycia dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Informację tę zamieszczają właśnie w OWU. W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego wymagane może być zatem np. podjęcie próby ratowania przedmiotu ubezpieczenia (z użyciem dostępnych środków, ale bez narażania zdrowia i życia naszego oraz innych). Niedopełnienie powyższych obowiązków może skutkować uwolnieniem się ubezpieczyciela od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu.

WAŻNE ZASADY

Zapoznanie się z umową ubezpieczeniową oraz OWU jest ważne również z punktu widzenia działań podejmowanych przez nas po zaistnieniu zdarzenia wywołującego szkodę. Jeśli z naszej winy lub z powodu rażącego niedbalstwa nie poinformujemy o nim ubezpieczyciela, ten może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, zwłaszcza jeżeli nasze zaniechanie przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Wakacje to przede wszystkim czas wypoczynku, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Jednym ze sposobów na zapewnienie sobie i najbliższym komfortu podczas wyjazdu jest ubezpieczenie turystyczne. Decydując się na zawarcie umowy z wybraną firmą, nie zapominajmy jednak o dokładnym zapoznaniu się z treścią dokumentu. Wiedza na temat przysługujących nam praw i spoczywających na nas obowiązkach może mieć decydujące znaczenie dla wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Przed decyzją o zakupie pakietu ubezpieczenia zastanówmy się, jakie są nasze potrzeby. Wybierzmy polisę tak, żeby
zapewnić sobie optymalną ochronę i przede wszystkim komfort podczas wypoczynku. Na polskim rynku ubezpieczeniowym najbardziej popularne w ramach pakietu turystycznego są następujące ubezpieczenia:
• następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
• kosztów leczenia,
• assistance – umożliwiające kontynuację podróży pomimo wypadku albo zapewniające transport i pobyt osoby bliskiej przy poszkodowanym,
• odpowiedzialności cywilnej (OC) – w razie wyrządzenia komuś szkody przez ubezpieczonego,
• bagażu,
• kosztów akcji ratowniczej,
• kosztów rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z podróży.
Szczegółowy opis przysługujących nam świadczeń w ramach poszczególnych ubezpieczeń powinien być zawarty w ofercie i potwierdzony w umowie.

WAŻNE

Ustalenia ujęte w OWU są wiążące, o ile dokumenty zostały doręczone ubezpieczającemu przed zawarciem umowy – w formie pisemnej i w takim terminie, by miał on możliwość zapoznania się z jego treścią. Dostępność OWU na stronie internetowej spełnia ten wymóg wyłącznie w przypadku, gdy zawarcie umowy nastąpiło online lub ubezpieczający zgodził się na taki sposób komunikacji.

UBEZPIECZENIE NIE OZNACZA BEZTROSKI

Analizując ogólne warunki ubezpieczenia, należy zwrócić szczególną uwagę na postanowienia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Pod tym skomplikowanym pojęciem rozumie się to, czego nie wolno nam robić na wakacjach, jeżeli w razie wypadku chcemy otrzymać odszkodowanie. Do najczęstszych zdarzeń, których skutki nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, należą:
1) uprawianie sportów wysokiego ryzyka, za które uważa się wiele dyscyplin ekstremalnych, ale także jazdę na skuterach wodnych i quadach, kolarstwo górskie czy jazdę na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami,
2) znajdowanie się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
3) leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia, umożliwiające ubezpieczonemu powrót do domu albo do placówki medycznej kraju stałego zamieszkania,
4) leczenie zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych.