Polskie gry komputerowe od lat budzą ogromne zainteresowanie na świecie, stając się główną wizytówką naszego kraju w branży elektronicznej rozrywki. Niekwestionowanym królem pozostaje „Wiedźmin”, jednak znanych i nagrodzonych tytułów jest znacznie więcej. Jedną z wiodących produkcji jest również „Zaginięcie Ethana Cartera” autorstwa studia The Astronauts, dowodzonego przez Adriana Chmielarza uznawanego przez wielu za najbardziej rozpoznawalnego polskiego twórcę gier.

To tytuł przełomowy technologicznie – jako pierwszy na świecie zaprezentował zaawansowaną, fotorealistyczną grafikę stworzoną metodą fotogrametrii. Każdy obecny w nim obiekt istnieje naprawdę. Został przeniesiony na ekran komputera dzięki tysiącom zdjęć, których połączenie pozwoliło stworzyć realistyczne modele 3D. Dopełnieniem niezwykłej fabuły i rewelacyjnej grafiki jest muzyka skomponowana przez Mikołaja Stroińskiego, autora ścieżki dźwiękowej do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”.

Stalowy gigant

Bazą wypadową dla wszystkich pragnących podążyć śladami tytułowej postaci jest Jelenia Góra – to właśnie wokół niej rozsiane są gęsto obiekty i miejsca, które uwieczniono w grze. Akcja rozpoczyna się w kolejowym tunelu prowadzącym do Red Creek Valley. Pierwowzorem tej budowli okazał się blisko 200-metrowy tunel pod górą Czyżyk nad Jeziorem Pilchowickim, wybudowany w latach 1905-1907. Trasa linii kolejowej, podobnie jak w komputerowej przygodówce, prowadzi do starej zabytkowej stacji i na stalowy most kratownicowy, z którego zarówno w grze, jak i w rzeczywistości rozciąga się urzekająca panorama.

Stalowa konstrukcja mostu w Pilchowicach, który stał się natchnieniem dla twórców, waży ponoć przeszło 350 ton. Jest to jednocześnie jeden z najwyższych wiaduktów kolejowych w Polsce – odległość paraboli od dna jeziora to 38 metrów. W 1945 roku obiekt został uszkodzony przez ładunek wybuchowy, jednak w krótkim czasie przywrócono go do użytku. Dziś jest chętnie odwiedzany przez turystów, ponieważ oferuje niezwykłe widoki na Jezioro Pilchowickie i znajdującą się w pobliżu tamę. Dla fanów Ethana Cartera to już miejsce kultowe – właśnie tutaj można najbardziej poczuć klimat produkcji.

Również stacja kolejowa, do której docieramy w wirtualnym świecie, ma swój pierwowzór właśnie nad Jeziorem Pilchowickim. Nie tak mroczna jak w opowieści o Ethanie, za to z widokiem na jezioro, służy dziś za parking dla zwiedzających okolicę, korzystających ze znajdującej się poniżej przystani. Stacja wybudowana została w początkach XX wieku na półce skalnej, którą wzmocniono efektownymi żelbetowymi arkadami.

Kamienne olbrzymy

Mijając most i stację, docieramy wreszcie do ogromnej tamy – drugiej co do wysokości i drugiej najstarszej (po Leśniańskiej) zapory w Polsce. Decyzja o utworzeniu tej monumentalnej konstrukcji zapadła po wielkiej powodzi w 1897 roku, która wyrządziła poważne szkody. To zmusiło ówczesne władze do wdrożenia planu budowy zapór, które miały nie tylko redukować fale powodziowe, lecz także umożliwiać pozyskiwanie energii elektrycznej. Osobą odpowiedzialną za tę koncepcję był profesor Otto Intze, który do czasu swojej śmierci w 1904 roku osobiście nadzorował każdą realizację. W 1912 roku oddano do użytku zaporę pilchowicką utworzoną z kamiennych bloków. Oficjalnego otwarcia dokonał sam cesarz Wilhelm II. Wysokość całkowita obiektu to 62 metry, a długość korony – aż 270 metrów.

Jeszcze wcześniej, bo w 1905 roku, powstała Zapora Leśniańska na Kwisie, nieopodal zamku Czocha. W grze pojawiają się zarówno elektrownia stojąca w jej pobliżu, jak i urokliwa willa górująca nad tamą. Kamień węgielny pod budowę położono w 1901 roku. Obiekt otwarto trzy lata później. Zapora Leśniańska również chroniła przed katastrofalnymi powodziami i służyła do pozyskiwania energii elektrycznej. Na kamieniu węgielnym wyryto znamienne słowa: „Dolinom na ochronę, odmętom na przekór, wszystkim na pożytek!”. Obiekt ma 45 metrów wysokości, a długość jego korony wynosi 130 metrów. Dlatego to doskonały punkt, by podziwiać zapierające dech w piersiach widoki.

Na tym jednak nasze poszukiwania się nie kończą. Okazuje się, że konstrukcja znajdująca się bezpośrednio pod komputerową wersją tamy to z kolei kopia elektrowni przy Zaporze Złotnickiej, również stojącej na Kwisie, zaledwie pięć kilometrów od obiektu w Leśnej. Prace budowlane rozpoczęto tu w 1909 roku, a ukończono je po piętnastu latach. Zapora ma 36 metrów wysokości, a jej korona jest długa na 168 metrów. Trasa do malowniczo położonej tamy wiedzie przez dwa wykute w skale tunele, również obecne w „Zaginięciu Ethana Cartera”.

Świątynia bez gwoździ

Z Jeleniej Góry warto udać się do pobliskiego Karpacza. Odnajdziemy tam słynną świątynię Wang, przeniesioną w 1842 roku z norweskiej miejscowości Vang. Pochodzący z przełomu XII i XIII wieku kościół zbudowano z sosnowych bali bez użycia gwoździ. Rozebrany na części podróżował przez Europę – najpierw trafił do Szczecina, następnie do Berlina, stamtąd Odrą do Malczyc i w końcu drogą lądową do Karpacza Górnego, gdzie został zrekonstruowany. Z czasem dobudowano doń smukłą kamienną wieżę dzwonniczą, która chroni świątynię przed silnymi górskimi wiatrami. Drewniany budynek do dziś służy jako obiekt sakralny, a oprócz tego jest jedną z większych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Zarówno sam kościół, jak i nagrobki otaczającego go cmentarza zostały szczegółowo odtworzone w świecie wykreowanym przez ekipę The Astronauts.

Podczas rozwiązywania kolejnych zagadek w cyfrowej rzeczywistości możemy odnaleźć o wiele więcej drobiazgowo odtworzonych zabytkowych dolnośląskich obiektów. Na uwagę zasługuje chociażby dawny, niestety zrujnowany już ratusz w Złotnikach Lubańskich. „Zaginięcie Ethana Cartera” uważane jest obecnie za kulturowy fenomen i najbardziej znaną grę, która w tak niezwykły sposób wiedzie nas poza ekran komputera, do realnego świata. Warto sięgnąć po tę wyjątkową historię, a potem ruszyć jej śladem do Jeleniej Góry i w jej okolice. To podróż, która jest gwarancją niepowtarzalnych wrażeń i z pewnością zainteresuje nie tylko zapalonych graczy.

Warto wiedzieć

Turystykę śladami miejsc znanych z filmów czy gier określa się jako set jetting. Według raportu Halifax Travel Insurance ponad jedna czwarta Brytyjczyków twierdzi, że wybrała miejsce na wakacje w wyniku obejrzenia go w filmie, programie telewizyjnym lub po przeczytaniu o nim w książce.

In Ethan Carter’s Footsteps

”The Vanishing of Ethan Carter” is an adventure computer game written and developed in Poland. Having conquered many foreign markets shortly after its premiere, it received numerous awards, including the prestigious British Academy Games Awards. Fans from all corners of the globe have gone crazy to discover that the mysterious locations from ”The Vanishing” really do exist and are located in Poland. Today, keen gamers from all over the world visit Jelenia Góra, from where they embark on a trail following the title character’s footsteps.

Due to the growing interest in Polish computer games from all over the world, gaming has become Poland’s leading branch in the entertainment industry. While “The Witcher” undisputedly remains “the number one”, there are many other well-known and award-winning titles on the market. “The Vanishing of Ethan Carter” created by The Astronauts (led by Adrian Chmielarz one of the Poland’s best known computer game developers) is certainly one of them.

As the first in the world to present photorealistic graphics created using photogrammetry, “The Vanishing” is a ground-breaking title. Every object present in the game really exists, and it was converted to the computer screen using the many thousands of photos which together created incredibly realistic 3D model. The extraordinary story and amazing graphics are complemented by music composed by Mikołaj Stroiński, the composer of the soundtracks for ”The Witcher 3: Wild Hunt”.

The steel giant

Jelenia Góra is the starting point for anyone wishing to follow the lead character’s adventures, a city full of buildings and locations that have been immortalised by the game. The game’s action begins in a railway tunnel leading to the Red Creek Valley, a nearly 200-meter long tunnel under the Czyżyk mountain on Lake Pilchowice, built in 1905–1907. The railway route, as in the computer game, leads to the old historic station and to the steel bridge, from which there’s a captivating view, both in the game and in reality.

The steel structure of the Pilchowice bridge which became the inspiration for the game’s creators, is said to weigh over 350 tons. It is also one of the highest railway viaducts in Poland – the distance between the arch and the bed of the lake is 38 meters. In 1945 the bridge was damaged by an explosion, but it was quickly restored and made ready to use again. Today, seeing as it offers stunning views of Lake Pilchowice and the nearby dam, the viaduct is often visited by tourists. Ethan Carter’s fans find it to be a nearly iconic place – this is where you can experience feeling immersed in the game’s atmosphere the most.

The model of the game’s railway station is also located near Lake Plichowice. Although perhaps not as dark and gloomy as in the story of Ethan, the former railway station offers a great a view of the lake and serves as a parking place for visitors to the area, using the marina below. The station was built at the beginning of the 20th century on a rock reinforced with impressive concrete arches.

Stone giants

Passing the bridge and the station, we finally reach a huge dam – the second highest and second oldest (after Leśniańska) dam in Poland. The decision to create this monumental structure was made after the great flood in 1897 which caused serious damage. This forced the then authorities to implement a plan to build dams which were not only to help prevent and reduce flooding, but also in the production of electricity. The man behind this concept was Professor Otto Intze who personally supervised the work until his death in 1904. The Pilchowice dam, made of stone blocks, was officially opened in 1912 by the emperor Wilhelm II in person. The total height of the building is 62 meters, and the width is up to 270 meters.

The aforementioned Leśniańska dam on the River Kwisa (near the Czocha castle) was built even earlier, in 1905. The foundation stone was laid in 1901 and the dam was opened three years later. In the computer game we encounter both the nearby power plant and the charming villa towering over the dam. The Leśniańska dam also prevented catastrophic floods and produced electricity. Engraved on the cornerstone are the following words: ”To protect the valleys against maelstroms, and to serve everyone!”. The construction is 45 meters high and 130 meters long, making a perfect spot from which to admire breath-taking views.

Our exploring doesn’t end here, however. It turns out that the structure directly below the virtual version of the dam is a copy of the power plant at the Złotnicka dam, also standing on the River Kwisa, just five kilometres from the one in Leśna. Construction work began here in 1909 and was completed fifteen years later. The dam is 36 meters high and 168 meters long. The route to the picturesque dam leads through two tunnels carved into the rock, which also star in the ”Vanishing of Ethan Carter”.

A temple with no nails

From Jelenia Góra, it is worth going to nearby Karpacz. This is the home of the well-known Wang temple, transported here in 1842 from the Norwegian town of Vang. Dating back to the turn of the 12th and 13th centuries, it is a church constructed of pine logs constructed without the use of nails. Dismantled, it travelled across Europe – first to Szczecin, then to Berlin, then to Malczyce via the River Odra before it reached Karpacz, where it was reconstructed. In time, a tall stone bell tower was added to it, which helps to protect the temple against strong winds. The wooden building still serves as a sacral edifice, and is one of the biggest tourist attractions of Lower Silesia. Both the church itself and the tombstones in the surrounding cemetery have been reproduced in detail in the virtual world created by The Astronauts team.

While solving the game’s puzzles, we can find many more historic Lower Silesian locations meticulously recreated in the virtual world. Noteworthy is the now unfortunately ruined former town hall in Złotniki Lubańskie. Considered to be a cultural phenomenon, ”The Vanishing of Ethan Carter” is one of the most well-known games which take us beyond the computer screen and into the real world in such an unusual way. It is worth experiencing this exceptional story, and then following its trail to Jelenia Góra and surrounding areas. This is a journey that guarantees a unique experience and will certainly interest not just the keenest of the gamers, but many others too.

Good to know

The trend of traveling to destinations that are first seen in films or games is referred to as set-jetting. According to a Halifax Travel Insurance report, more than a quarter of British people say they chose a vacation spot as aresult of seeing it in a film, on TV, or after reading about it.