Usługodawca wykona nawierzchnię peronu, uszczel­ni torowisko i zbuduje fundament portalu myjącego. Firma Agat ma też opracować projekt wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną. Na końcowym etapie dostarczy i zamontuje urządzenia myjące. Całość prac zajmnie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

– Kolej, dzięki zastosowaniu wielu ekologicznych rozwią­zań, doskonale wpisuje się w koncepcję zrównoważo­nego rozwoju. Podpisana umowa to jeden z takich przy­kładów, a zarazem jeden z wielu elementów naszego wieloletniego programu inwestycyjnego, który zakłada m.in. modernizacje zapleczy technicznych w duchu roz­wiązań proekologicznych. Takie inwestycje potwierdzają, że kolej to zielony transport przyszłości – mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

KRÓTSZE MYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ WODY

Inwestycja ma pomóc oszczędzać wodę i wykorzy­stywać obieg zamknięty. Automatyczne dozowanie pozwoli zmniejszyć ilość zużywanych środków czyszczących. Myjnia będzie wyposażona w trzy samojezdne portale ramowe, wykonujące mycie równocześnie wzdłuż stojące­go na stanowisku pociągu. Urządzenia rozpoznają kształt obiektu, dzięki czemu optymalnie ustawiają szczotki i dobierają poszczególne parametry procesu mycia.

NOWA MYJNIA JUŻ W 2020 ROKU

Myjnia powstanie do czerwca 2020 roku. W znacznym stopniu zastąpi czyszczenie ręczne, skróci czas mycia taboru i wprowa­dzi wysoki standard utrzymania czystości pociągów. To pierwsza z zaplanowanych siedmiu nowoczesnych myjni, w które zosta­ną wyposażone stacje postojowe w ramach wartego 7 mld zł programu inwestycyjnego przewoźnika. Zakres prac w ramach pierw­szego etapu jest uwzględniony w podpisa­nej przez PKP Intercity Umowie o dofinan­sowanie ze środków Funduszu Spójności UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 dla zadania „Przyspieszamy komfortowo – uno­wocześnianie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity SA”. Przewoźnik podpisał umowę na jego realizację z Centrum Unij­nych Projektów Transportowych w 2018 roku. Wartość dofinansowania inwestycji ze środ­ków UE wyniesie prawie 980 tys. zł.