KONKURS ZAKOŃCZONY. DZIĘKUJEMY!

 

Zdjęcia z podróży z PKP Intercity wykonane przez naszych Czytelników, nagrodziliśmy publikacją w dziale „Oko w oko” w październikowym numerze miesięcznika „W Podróż”.

Nagrody:

Nagroda główna – voucher do Hotelu Medi-SPA Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.

Nagroda dodatkowa – voucher do Hotelu Mazury Miłomłyn Zdrój Medical SPA & Vitality.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wpodroz@skivak.pl, w tytule maila wpisując „Konkurs fotograficzny”. Konkurs trwa do 15.09.2017 r.

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Oko w oko” jest SKIVAK Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań zwany dalej Organizatorem. Organizator urządza niniejszy konkurs na zlecenie PKP Intercity Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 10 sierpnia 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrodzone zdjęcia Organizator oraz PKP Intercity mogą zamieszczać w swoich kanałach social media z podaniem autorstwa: w serwisie www.wpozdroz.com.pl, www.intercity.pl, portalu Facebook, Instagram i Twitter oraz w kanałach komunikacji wewnętrznej PKP IC (Intranet i magazyn pracowniczy).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym spółki PKP Intercity.
3. Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu SKIVAK Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz podmiotowi organizującemu Konkurs. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia 10 sierpnia 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku prześle zdjęcie ukazujące podróż z PKP Intercity. Zdjęcie należy wysłać na adres e-mail: wpodroz@skivak.pl. Wygrać może jedno, dwa lub kilka najciekawszych prac konkursowych.
2. Przesłana praca konkursowa musi przedstawiać autorską pracę przesłaną przez uczestnika konkursu, w przypadku przesłania pracy konkursowej, co do której Organizator może mieć wątpliwości odnoście naruszenia praw autorskich, praca konkursowa zostanie automatycznie zdyskwalifikowana.
3. Uczestnik konkursu może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie.
4. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę konkursową podczas trwania konkursu. Uczestnik definiowany będzie na podstawie danych osobowych oraz danych adresowych.

IV. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są:
• Publikacja wybranych przez Organizatora zdjęć w październikowym wydaniu miesięcznika „W Podróż, w dziale „Oko w oko”
• Jeden uczestnik spośród nagrodzonych publikacją, którego zdjęcia zostaną uznane za najlepsze, nagrodzony zostanie nagrodą główną – voucherem do Hotelu Medi-SPA Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju o wartości 750 zł.
• Jeden uczestnik spośród nagrodzonych publikacją, nagrodzony zostanie nagrodą dodatkową – voucherem do Hotelu Mazury Miłomłyn Zdrój Medical SPA & Vitality o wartości 419 zł.
2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 1169 zł brutto.
3. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu.

V. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie, przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 17 września 2017 roku. Komisja konkursowa wyłoni jednego lub kilku zwycięzców nagród w postaci publikacji zdjęć, jednego zwycięzcę nagrody głównej i jednego zwycięzcę nagrody dodatkowej.
2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane od dnia 10 sierpnia 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku.
3. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wyłonienia na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia.
4. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzców o wygraniu nagród nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
5. Za pomocą wiadomości e-mail potwierdzającej o wygranej zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie wybranych przez Organizatora zdjęć w jakości odpowiedniej do druku: minimalny wymiar 235×337, 300dpi, plik jpg lub tiff. Niespełnienie tych wymagań będzie skutkować nieprzyznaniem Uczestnikowi nagrody w postaci publikacji w magazynie „W Podróż” oraz nieprzyznaniem nagrody głównej w postaci vouchera.
6. Za pomocą wiadomości e-mail potwierdzającej o wygranej, zwycięzca zostanie poproszony również o potwierdzenie danych osobowych oraz danych adresowych. Zwycięzca zostanie także poinformowany, że w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście, na adres Organizatora czytelne dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego Regulaminu.
7. Po otrzymaniu przez Organizatora dokumentów wskazanych w powyższych punktach 5.5 i 5.6 nagroda główna zostanie przekazana za pomocą Poczty Polskiej terminie do 15 października 2017 roku.
8. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
9. Dane zwycięzców będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy na stronach: www.wpodroz.com, www.intercity.pl oraz mediach społecznościowych: Instagram, Twitter i Facebook, oraz w kanałach komunikacji wewnętrznej PKP IC (Intranet i magazyn pracowniczy) przez cały czas trwania konkursu i w terminie 1 miesiąca po jego zakończeniu. Na liście publikowane będzie imię oraz nazwa miejscowości zamieszkania zwycięzcy.
10. Zwycięzca nagrody głównej zostanie poproszony o wyrażenie pisemnej zgody na ujawnienie dla celów marketingowych, w tym reklamowych Organizatora konkursu i PKP Intercity jego danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych, za co nie będzie przysługiwać zwycięzcy wynagrodzenie. Brak zgody nie wpływa na odbiór nagrody.

VI. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia. Kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców to dodatkowo poziom artystyczny zgłoszonych zdjęć, oryginalność, poczucie humoru.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od ostatecznego dnia wydania nagród na adres biura: SKIVAK Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres e-mail z którego zostało wysłane zgłoszenie udziału w konkursie oraz treść żądania.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: SKIVAK Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań. oraz na stronie www.wpodroz.com Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: wpodroz@skivak.pl

IX. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik konkursu wysyłając do Organizatora prace konkursowe gwarantuje Organizatorowi, że w przypadku, gdy praca konkursowa lub jego część będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.), będzie jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych do pracy konkursowej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.1. powyżej, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do pracy konkursowej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z pracy konkursowej w zakresie, o którym mowa w ust. 9.2. powyżej.
4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 9.2. powyżej oraz majątkowych praw autorskich, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.
5. Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika konkursu, który przysłał zgłoszenie.